negaresh_chist

نگرش چیست و چگونه تغییر میکند

نگرش چیست

از نظر روانشناسی نگرش یک ساختار روانشناختی است که فکر و احساس انسان را در بر میگیرد. نگرش در اثر تجربیات و موقعیتهای مختلف ، تاثیرات محیطی و تربیت در افراد به وجود می آید و به زبان ساده چیزی نیست جز نگاه و برداشت فرد از دنیای پیرامونش. نگرش سبب شکل گیری ارزشها ، هنجارها و خواسته های شخص میشود و میتواند زمان گذشت ، حال و آینده را تحت تاثیر قراردهد.

روانشناسان نگرش را حالت پیچیده ای از احساسات، امیال، عقاید، تعصبات یا تمایلاتی می دانند كه به دلیل تجربیات گوناگون در فرد سبب نوعی آمادگی برای رفتار می شود. همچنین نگرش نوعی تمایل به انجام دادن عمل است كه در فرد ارزش های مثبت یا منفی ایجاد می كند.

نگرش ارزش اشیأ ، افراد و وقایع را نزد انسان تعیین میکند و در طول زندگی شکل میگیرد. نگرش مقوله ای بسیار مهم در زندگیست چرا که عمل و رفتار انسان را تحت تاثیر قرارمیدهد.

روان شناسان مفهوم نگرش را در سه جزء تعریف نموده اند که عبارتند از:

  • جزء شناختی كه مربوط به عقیده های گوناگون و آگاهانه افراد نسبت به یك موضوع است.
  • جزء احساسی كه شامل احساساتی است كه بر اثر برخورد با یك موضوع در شخص برانگیخته شده و ارزیابی او را از آن موضوع شامل میشود.
  • جزء رفتاری كه شخص در برخورد با حوادث یا موضوعات به گونه معینی رفتار می كند.

نگرش ها قابل مشاهده نیستند بلکه از رفتارها و عکس العمل در موضوعات مختلف قابل برداشت هستند. نگرش داری شدت و جهت بوده و از این لحاظ قابل اندازه گیری است .به عنوان مثال ارزش یک شیء میتواند نزد فردی بسیار بالا و نزد دیگری بسیار پایین باشد و این تفاوت تنها به نگرش آنها باز میگردد.

نگرش انسان در هر موضوعی را میتوان در 5 درجه تقسیم بندی نمود :

۱ كاملا مخالف    ۲ مخالف (اگر)    ۳ نامطمئن    ۴ موافق (اما)      ۵ كاملا موافق

یک انسان در مقوله های مختلف شخصی ، خانوادگی و اجتماعی میتواند در یکی از تقسیم بندی ها قرارگیرد. موردهای 2 و 4 معمولا در زمانهایی رخ میدهد که شروط و یا ابهاماتی در آن مقوله وجود داشته که سبب عدم قطعیت شده است . ودر مورد شماره 3 شرایط کاملا ابهام انگیز بوده است.

تغییر دادن نگرش

انسان موجودی اجتماعی است و از اجتماع تاثیر میپذیرد. نگرش ها در انسان قابل تغییر هستند.بسیاری از فعالیتهای تبلیغاتی و انتخاباتی درتلاش برای جهت دهی به نگرش دیگران انجام میشوند. نگرش مثبت و موافق با یک موضوع ایجاد کشش نموده و در رفتار و عمل شخص تاثیرگذار است همینطور که نگرش منفی نیز از انجام عملی جلوگیری کرده یا باعث انجام عملی در جهت عکس میشود.

انسان توانایی تغییر نگرش خود در طول زندگی را دارد. نگرش معمولا از طریق محرکهای بیرونی یا درونی ایجاد میشود به عنوان مثال وقتی جامعه ای با فقر ، فساد یا جنگ درگیر است اینها محرک هایی است جهت تغییرنگرش افراد آن جامعه. اگر فرد محرک بیرونی رو بپذیرد آن را تبدیل به نگرش میکند. محرکهای درونی توسط خود فرد ایجاد میشود و از درون نشأت میگیرد .

باتغییر نگرش میتوان به امورخاص کشش ایجاد نمود

برای این کار ابتدا باید نگرش مثبت به آن مقوله ایجاد نمود برای ایجاد یک نگرش باید در معرض محرکها قرارگیریم هرچه محرکها قوی تربوده و توسط ما پذیرفته شوند با قدرت بیشتری در تغییرنگرش تاثیرمیگذارند.

یکی از مفیدترین روشهای تغییر نگرش استفاده روش خود تلقینی است. با تکرار واستمرار تلقین مثبت در مقوله مورد نظر نگرش مثبت ایجاد شده و کشش به آن مقوله بیشتر میشود. این موضوع در ازبین بردن ترسهای واهی نیز موثر است. به عنوان مثال میخواهیم در کسی که از پرواز واهمه دارد نگرش مثبت ایجاد کنیم. این کار میتواند طی مدت زمانی با خودتلقینی مثبت و ایجاد محرکهای درونی و بیرونی ایجاد گردد و حتی تبدیل به کشش و علاقه شود.

نحوه تلقین به خود را در مقالات آتی ارائه خواهیم نمود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *